Kdo jsem

Jsem certifikovanou učitelkou mindfulness a lektorkou kurzů MBCT, MBCT for Life, Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World.

Prošla jsem výcvikem na katedře psychologie na University of Exeter, kde jsem vystudovala s vyznamenáním obor Psychological Therapies Practice (Mindfulness-based Cognitive Therapy and Approaches) a tato instituce mě certifikovala k výuce programů založených na mindfulness. Jsem držitelkou Certificate of Competence dle mezinárodně uznávaných kritérií MBI-TAC. V rámci studia jsem učila v The Mindfulness Project v Londýně a rozšířila jsem si vzdělání s The University of Oxford Mindfulness Centre. Osobní praxi mindfulness se věnuji od roku 2002 a učím pod pravidelnou supervizí expertů ve Velké Británii. Mým celoživotním zájmem je studium původních buddhistických textů a buddhistická psychologie, která se potkává s psychologií západní v sekulárních programech, které vyučuji. V současné době studuji magisterský program specializující se na výuku Mindfulness–based Cognitive Therapy (MBCT) na katedře psychiatrie na University of Oxford.

Vedu kurzy pro studenty a zaměstnance Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a jsem členkou Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, akademického centra stojícího v popředí výzkumu, výuky a klinické i neklinické aplikace mindfulness v České republice.

Ing. Alena Lašková, MSc, PGDip

Etický kodex

Tento etický kodex vychází z anglického originálu  Code of Conduct of British Association of Mindfulness-Based Approaches.

Hlásím se k němu také jako členka Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, který jej vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitele/lektory v České republice.

Praxe mindfulness (všímavosti) se opírá o osobní etické zásady. Jakožto mindfulness učitelé/lektoři proto hledáme cestu, jak skloubit etickou integritu a všímavost, protože oba tyto principy jsou pro praxi stěžejní. Následující zásady nabízejí obecný rámec a aspiraci pro etickou praxi. Předpokládáme, že v rámci supervize mindfulness učitelů jsou tyto oblasti probrány a pokryty, včetně otázek jejich interpretace v konkrétních případech. Učitelé mindfulness, kteří už jsou vázáni některým z profesionálních kodexů chování (např. lékaři, psychoterapeuti apod.) by se pochopitelně měli nadále řídit jimi. Zásady uvedené níže mají za cíl doplnit profesionální kodexy chování, nikoli je nahradit.

 • Potvrzuji, že budu respektovat všechny, se kterými se během své praxe učitele/učitelky mindfulness setkám.
 • Účastníky budu odpovídajícím způsobem podporovat v tom, aby pečovali o své zdraví.
 • V žádném případě nebudu účastníky diskriminovat. Pokud budu mít pocit, že některý z mých kolegů/partnerů někoho diskriminuje, upozorním je na to.
 • Veškeré vztahy s účastníky budu udržovat na profesionální úrovni a vymezím odpovídající hranice.

 • Potvrzuji, že budu komunikovat otevřeně a upřímně. Budu pozorně naslouchat a vždy odpovídat s respektem.
 • Potvrzuji, že dle mého nejlepšího vědomí veškeré informace uvedené na webových stránkách, v emailové komunikaci, letácích, materiálech atd. budou aktuální a pravdivé.
 • Potvrzuji, že sociální sítě budu používat zodpovědně a adekvátním způsobem.
 • S účastníky budu v rámci možností pracovat tak, abych vyhověl/a jejich individuálním komunikačním a jazykovým potřebám.
 • O veškerých problémech, které by mohly způsobit konflikt zájmů, budu mluvit otevřeně a upřímně a budu se snažit o to, aby neměly vliv na moje chování.

Potvrzuji, že se budu řídit zásadami správné praxe pro mindfulness učitele/lektory vydanými asociací British Association of Mindfulness-Based Approaches.

Ty zahrnují následující:

 • Budu vykonávat práci v rozsahu svého výcviku a odborné zkušenosti. Budu pracovat pouze s populací (neklinickou či klinickou), o které mám dostatek znalostí a moje učení nepřesáhne odpovídající rozsah, aniž bych si předem nezajistil/a adekvátní supervizi a další výcvik.
 • Budu pravidelně pracovat pod supervizí a s integritou vybírat to, co své supervizi predložím, abych zajistil/a, že má práce je v souladu s principy etické a bezpečné praxe.
 • Budu se pravidelně proškolovat a vzdělávat.

 • V případě, že potřeby účastníka budou nad rámec mých znalostí, schopností a zkušeností, navrhnu možnosti alternativní pomoci.
 • Udělám potřebná opatření k tomu, abych vyhodnotil/a a řídil/a rizika bezpečně, ve spolupráci s účastníkem a dalšími zainteresovanými odborníky, jako je například účastníkův obvodní lékař.
 • Budu zodpovědně pečovat o svoje vlastní zdraví a pokud by jakékoli obavy o mé zdraví mohly ovlivnit můj výkon nebo úsudek a znamenaly riziko pro ostatní, učiním patřičné kroky.

 • S veškerými informacemi, které mi účastníci sdělí, budu nakládat důvěrně, s mlčenlivostí.
 • Jasně vysvětlím, kdy a za jakých okolností by bylo nezbytné tyto informace zprostředkovat dál, například z důvodu zabránění ohrožení účastníka nebo někoho jiného.
 • Pokud budu sezení nahrávat, od účastníků zajistím jejich informovaný souhlas.
 • Ujistím se, že veškerá data o účastníkovi jsou správná a bezpečně uložená.
 • Budu se řídit pokyny o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR).

Směrnice pro správnou praxi výuky programů založených na mindfulness

Tyto směrnice vycházejí z anglického originálu  Good Practice Guidelines for Teaching Mindfulness-Based Courses.

 

Hlásím se k nim také jako členka Mindfulness Research and Practice Network of Masaryk University, který je vnímá je jako doporučený standard pro mindfulness učitele/lektory v České republice.

 

Tyto směrnice byly vypracovány za účelem prosazování správné praxe při výuce programů založených na mindfulness. Účelem kurzů mindfulness je zprostředkovat lidem mindfulness způsoby, které mohou pomoci s fyzickými a psychickými zdravotními problémy a náročnými životními situacemi. Tyto směrnice zahrnují sekulární programy založených na mindfulness, které se vyučují obvykle po dobu osmi týdnů.

 

Tyto programy jsou: informované jasnými principy; vedené mindfulness učitelem/učitelkou, resp. mindfulness lektorem/lektorkou; byly vyvinuty tak, aby byly měřitelné; mají nastavený učební plán, obvykle nejméně osm sezení s 30 – 45 minutovou denní domácí praxí, mají inkrementální vývoj a učení se na základě přímé zkušenosti; a mají jasný závazek, že budou založeny na vědeckých důkazech.

 

Proto programy, k nimž se tyto směrnice vztahují, zahrnují, ale neomezují se na programy uvedené v Příloze 1.

 

Učitel/ka přístupů založených na mindfulness by měl/a splňovat následující:

 • Získání znalostí na základě osobní účasti v programu založeného na mindfulness, který učitel/učitelka bude učit, spolu s intenzivní osobní zkušeností se všemi základními meditačními praktikami daného programu založeného na mindfulness.
 • Absolvování důkladného, rigorózního vzdělávacího programu učitelů mindfulness, nebo specifický výcvik pod dohledem supervizora/supervizorky po dobu minimálně 12 měsíců.

 • Odborná kvalifikace v oblasti péče o duševní nebo fyzické zdraví, vzdělávání nebo sociální péče nebo ekvivalentní životní zkušenosti uznané organizací nebo prostředím, kde se výuka koná.
 • Znalosti a zkušenosti s populací, které bude poskytován program mindfulness, včetně zkušeností s výukou, terapeutickou nebo jinou péčí o skupiny a/nebo jednotlivce, pokud tyto znalosti nevyplývali ze samotného výcviku učitele/učitelky mindfulness. Výjimkou může být výuka s pomocí kolegy/kolegyně, který/á dobře zná populaci, které bude program poskytován, a který/á má odpovídající kvalifikaci. Ten/ta by také měl/a rozumět přístupům založených na mindfulness.
 • Pokud je poskytována MBCT (Kognitivní terapie založená na mindfulness), tak také znalost příslušných psychologických procesů, souvisejícího výzkumu a praxe založené na důkazech, pokud nejsou tyto poskytovány na adekvátní úrovni vzdělávacím programem učitelů mindfulness.
 • Pokud je program založený na mindfulness poskytován klinické populaci, učitel má odpovídající odborný klinický výcvik.

 • Závazek k osobní praxi mindfulness prostřednictvím:
  • každodenní formální a neformální praxe
  • účasti jedenkrát ročně na mindfulness meditačním ústraní, které z velké části probíhá v tichu a je vedeno učitelem / učitelkou.
 • Prohlubování své učitelské praxe mindfulness:
  • udržování kontaktů s dalšími praktikujícími a učiteli za účelem sdílení zkušeností a vzájemnému učení se
  • a pravidelná supervize zkušeným učitelem mindfulness zahrnující:
   • příležitost k reflexi / zkoumání své mindfulness praxe a učení mindfulness.
   • získávání pravidelné zpětné vazby k výuce prostřednictvím videozáznamů, přítomnosti supervizora/supervizorky ve výuce, nebo společné výuky s ním/ní.
 • Závazek k neustálému rozvoji učitelské praxe prostřednictvím dalšího výcviku, k aktualizaci svých znalostí prostřednictvím nejnovějších vědeckých důkazů, k nahrávání svých vyučovaných lekcí a k reflexí nad nimi, k účasti na webových fórech atd.
 • Dodržování etického kodexu odpovídajícího profesionálnímu zázemí a pracovnímu kontextu učitele.